TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG RƯỢU/BIA CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Tác giả: KIM BẢO GIANG, HOÀNG VĂN MINH
26/07/2017
  

Tóm tắt

Mục tiêu:

1) Mô tả tình hình sử dụng và lạm dụng rượu bia người dân huyện Thanh Oai,Hà Nội;

2) Phân tích mối liên quan lạm dụng rượu bia với một số yếu tố dân số, kinh tế, xã hội.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, phỏng vấn 1564 người từ 16-60 tuổi được chọn ngẫu nhiên từ 21 xã thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Kết quả: Tỉ lệ sử dụng rượu/bia trong 12 là 49,6% (79,8% ở nam và 17,4% ở nữ). Tỷ lệ sử dụng rượu/bia cao nhất ở nhóm tuổi 26-45 (55,5%), nhóm thợ và công nhân (61,2%). Tỉ lệ sử dụng rượu/bia từ 4 lần trở lên/ 1 tuần là 22,7%. Tỉ lệ uống từ 5 cốc chuẩn trở lên trong một lần chung cho cả hai giới là 6,5%, ở nam là 8,1%. Trong số đối tượng lạm dụng rượu/bia có 88,6% cần can thiệp bằng giáo dục; 7,1% cần được tư vấn và theo dõi; 4,3% cần được giới thiệu đến cơ sở điều trị nghiện rượu/bia. Nam giới thuộc nhóm tuổi 26-45 và nhóm tuổi 46-60 có nguy cơ lạm dụng rượu/bia cao hơn so với nhóm tuổi 18-24 lần lượt là 2,1 và 2,6 lần. Nhóm thợ, công nhân có nguy cơ lạm dụng rượu bia cao hơn nhóm nông dân 2 lần.

Kết luận: Cần tập trung ưu tiên can thiệp nhóm nam độ tuổi từ 18-45 và nhóm thợ, công nhân. Cần tích cực triển khai chính sách hạn chế cung cấp rượu/bia và tăng cường truyền thông về tác hại của rượu/bia.

Từ khóa: Sử dụng rượu/bia, lạm dụng rượu/bia, yếu tố kinh tế,văn hóa và xã hội.

Năm xuất bản: 2011
Tổ chức: TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
4JE9TX