Thông tin ngộ độc

11/04/2017
  

Thông tin ngộ độc

Theo số liệu từ Cục Quản lý An toàn thực phẩm Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2014, 21 bùng phát ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Việt Nam với 714 người, trong đó có 14 chết.

An toàn thực phẩm là một ưu tiên y tế công cộng cho Chính phủ Việt Nam. Chi phí nhân lực của các bệnh truyền qua thực phẩm và tổ thất sản xuất và y tế vượt qua $ 1 tỷ một năm (2% GDP).

Trong hơn một thập kỷ qua, WHO đã làm việc với các đối tác quan trọng để cung cấp hỗ trợ đưa ra giải pháp về một loạt các hoạt động an toàn thực phẩm.Công việc của WHO bao gồm:Tư vấn về các quy định quốc tế và áp dụng thực tiễn tại Việt Nam;Hỗ trợ giám sát bệnh truyền qua thực phẩm, giám sát và điều chỉnh;Thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp tiếp cận,kiểm soát dựa trên rủi ro trong hệ thống thực phẩm (ví dụ, các khái niệm về phân tích rủi ro);Tăng cường năng lực chẩn đoán của phòng thí nghiệm an toàn thực phẩm và phát triển mạng lưới phòng thí nghiệm an toàn thực phẩm;Nâng cao nhận thức và hỗ trợ giáo dục và đào tạo cộng đồng;Tăng cường sự phối hợp các bên liên quan tham gia vào an toàn thực phẩmTăng sự tham gia của Việt Nam trong các sáng kiến khu vực và toàn cầu như an toàn thực phẩm chức trách Mạng lưới quốc tế (INFOSAN).

Đề mục:NGỘ ĐỘC
Năm: 2017
Tổ chức: CỤC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
Q5A7YD
NGỘ ĐỘC