SỰ KIỆN

SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng phòng chống TNTT là một trong những hoạt động của dự án HN-TRIP. Chương trình đào tạo đã xây dựng và được Hội đồng khoa học giáo dục Trường...

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

Monitoring levels and trends in premature mortality is crucial to understanding how societies can address prominent sources of early death. The Global Burden of Disease 2016 Study (GBD 2016)...