Nghiên cứu về sử dụng rượu bia tại 3 tỉnh của việt nam năm 2013

27/02/2018
  

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành với thiết kế theo phương pháp theo dõi dọc với cỡ mẫu là 2064 người có sử dụng rượu/bia được xác định theo định nghĩa chung của nghiên cứu Kiểm soát tác rượu bia Quốc tế (IAC) tại 3 tỉnh của Việt Nam: Thái Bình, Khánh Hòa và Đồng Tháp trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Nghiên cứu thực hiện nhằm đo lường lại việc tiêu thụ rượu bia và phân tích một số đặc điểm hành vi sử dụng rượu bia của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng rượu bia tiêu thụ trung bình trong 1 năm của người có uống là 12,44 lít cồn nguyên chất. Trong đó nam giới tiêu thụ với mức là 13,44 lít và nữ giới là 2,38 lít. Nhóm tuổi 25-34 tuổi tiêu thụ lượng rượu bia lớn nhất là 15,76 lít. Lượng rượu bia tiêu thụ trong 1 lần uống điển hình của nam giới phổ biến ở mức từ 8 đơn vị rượu (ĐVR) trở lên, nữ giới là dưới 2 ĐVR. Địa điểm sử dụng rượu bia phổ biến là quán bia/quán nhậu (37%) với lượng khoảng 3 ĐVR, 23% tại nhà hàng/quán ăn với lượng khoảng 1,5 ĐVR. Người ta chỉ cần mất khoảng 5-10 phút di chuyển để có thể mua được rượu bia (63%) và có tới 9/10 số người trả lời cho rằng họ cảm thấy rượu bia là dễ dàng sẵn có cho họ.

Các kết quả của nghiên cứu góp phần cung cấp thêm các bằng chứng về thực trạng sử dụng rượu bia dùng để hỗ trợ cho việc đưa ra các chính sách giúp cho việc giảm thiểu tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn như quan điểm đã nêu trong Quyết định 244/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày12 tháng 02 năm 2014 về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.

Năm: 2018
Tác giả: NGUYỄN HIỀN VƯƠNG, PHẠM VIỆT CƯỜNG
Tổ chức: TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
K4V207
TAI NẠN GIAO THÔNG