CAN THIỆP GIẢM MỨC ĐỘ SỬ DỤNG RƯỢU BIA Ở NAM GIỚI TẠI XÃ LÊ LỢI, HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009-2011: KẾT QUẢ BAN ĐẦU

Tác giả: LÊ THỊ KIM ÁNH, NGUYỄN HOÀNG GIANG, NGUYỄN TUẤN HƯNG
26/07/2017
  

Tóm tắt

Sử dụng rượu bia (SDRB) quá mức mang lại những ảnh hưởng tiêu cực cho con người về thể chất, tinh thần và xã hội. Can thiệp Brief nhằm giảm mức độ SDRB được WHO xây dựng bắt đầu bằng đánh giá mức độ SDRB (bộ câu hỏi AUDIT) theo 4 vùng nguy cơ, từ đó có chiến lược can thiệp phù hợp. Nghiên cứu nhằm triển khai và đánh giá hiệu quả can thiệp Brief trên nam 20-40 tuổi tại Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương năm 2009-2011. Đánh giá ban đầu của can thiệp là nghiên cứu cắt ngang kết hợp phương pháp định tính.

Kết quả: Hầu hết đối tượng đã từng SDRB (90,1%), tỷ lệ SDRB ở mức độ có nguy cơ (AUDIT II, III, IV) khoảng 40%. Mức độ SDRB khác nhau theo tuổi và trình độ học vấn. Các yếu tố thúc đẩy SDRB là sự tiếp cận dễ dàng với rượu/bia, thói quen và sở thích, yếu tố văn hóa và quan niệm xã hội, duy trì các mối quan hệ xã hội, thiếu kiến thức liên quan đến rượu/bia. Các yếu tố rào cản gồm sự lo ngại về sức khỏe, các vấn đề tiêu cực do rượu/bia, lo ngại chất lượng rượu, sự quan tâm động viên từ người xung quanh. Từ kết quả, nghiên cứu đã phát triển bộ tài liệu truyền thông Brief để tiến hành can thiệp ở các vòng điều tra tiếp theo.

Từ khóa: AUDIT, Brief, rượu bia, nam giới.

Năm xuất bản: 2011
Tổ chức: TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
L07D8E