Các yếu tố xã hội có liên quan đến việc có ý định tự tử và cố gắng tự tử ở học sinh trung học phổ thông hà nội

27/02/2018
  

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng và các yếu tố xã hội có liên quan đến việc có ý định tự tử của học sinh trường trung học phổ thông (THPT) Việt Đức và THPT Văn Hiến, Hoàn Kiếm Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng bằng bảng hỏi tự điền với cỡ mẫu là 499 học sinh thuộc 2 trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy  có 17,4% học sinh đã từng có ý định tự tử và 4,9% học sinh đã từng cố gắng tự tử. Tinh thần lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự gắn kết bền chặt của học sinh với gia đình, nhà trường là các yếu tố bảo vệ đối với việc có ý định tự tử và cố gắng tự tử. Kết quả nghiên cứu đưa ra những gợi ý về nâng cao gắn kết gia đình, nhà trường góp phần làm giảm nguy cơ có ý định tự tử và cố gắng tự tử ở học sinh THPT.

Năm: 2018
Tác giả: HƯƠNG THỊ THU DƯƠNG, NGỌC THỊ MINH TRẦN
Tổ chức: TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG

* (bình luận trên đây được giới hạn trong 200 ký tự!)
IHNI3V
VIỆT NAM